Skip to content

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (“ข้อกำหนด”) เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ที่ บริษัท อเวสต้า จำกัด เป็นผู้ให้บริการ

1. การยอมรับข้อกำหนด
การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ เมื่อคุณใช้บริการถือว่าคุณได้ยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดย vshow จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการโพสต์ข้อกำหนดฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ หากคุณใช้บริการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 


2. คุณสมบัติในการยอมรับข้อกำหนด
เมื่อคุณยืนยันว่าคุณมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ตามกฎหมาย และมีความสามารถและมีอำนาจสมบูรณ์ในการเข้าทำข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน คำยืนยัน การรับรอง และการรับประกันที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้


3. การเข้าถึงบริการ
คุณต้องรับผิดชอบต่อบรรดาการเข้าถึงบริการของ  vshow ที่ทำขึ้นโดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ แม้ว่าจะเป็นการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นก็ตาม
vshow จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม เพื่อทำให้บริการพร้อมใช้งานตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม  vshow ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการหรือฟังก์ชันหรือคุณสมบัติใดๆ ของบริการจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ/หรือ ปราศจากข้อผิดพลาดเสมอ และบริการของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาที่เรากำลังดำเนินการปรับปรุง หรือบำรุงรักษาที่จำเป็น

4. การเข้าถึงบริการของ  vshow จากต่างประเทศ
vshow ไม่อาจให้คำมั่นว่าเนื้อหาในบริการของ  vshow  จะมีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ ภายนอกประเทศไทย การเข้าถึงบริการจากพื้นที่ที่เนื้อหาหรือการบริการของ vshow  ไม่เป็นไปตามกฏหมายของพื้นที่นั้น ๆ ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของพื้นที่นั้น ๆ หากคุณเข้าถึงบริการของ  vshow จากที่อื่น คุณได้กระทำโดยเจตนาของตนเอง คุณต้องปฏิบัติตามตลอดจนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว ตามกฎหมายท้องถิ่นของพื้นที่ดังกล่าว


5. การใช้บริการ
การอนุญาตให้ใช้บริการที่คุณได้รับเป็นการอนุญาตให้ใช้บริการแบบส่วนบุคคล และไม่สามารถถ่ายโอนได้ และห้ามมิให้ใช้บริการของ  vshow เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ในการ

5.1 ใช้บริการของ  vshow คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และคุณตกลงว่าจะไม่
5.2 ใช้บริการเพื่อการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย
5.3 ใช้บริการเพื่อในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ล่วงละเมิด ก่อกวน สะกดรอยตาม ข่มขู่ คุกคามหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในชื่อเสียงของผู้อื่น
5.4 การปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ แถลงสิ่งที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ หรือแสดง หรือ บอกเป็นนัย ซึ่ง  vshow ได้รับรองคำแถลงใด ๆ ของคุณ
5.5 รบกวนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานบริการ หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการของ  vshow หรือละเมิดข้อกำหนด ขั้นตอน นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายดังกล่าว
5.6 ส่งหรือทำให้มีไวรัส เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นอันตราย หรือรุกราน หรือตั้งใจที่จะสร้างความเสียหายให้แก่การปฏิบัติงานบริการ หรือเพื่อตรวจสอบการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ
5.7 ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า จากส่วนใด ๆ ของ การใช้ หรือการเข้าถึงบริการ
5.8 ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือแยกส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ
5.9 ลบข้อความสงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากบริการหรือวัสดุและเอกสารที่มาจากบริการของเรา
5.10 การแสดงออกหรือสะท้อนส่วนใด ๆ ของบริการของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา
5.11 สร้างฐานข้อมูลโดยการดาวน์โหลดและการจัดเก็บรายะเอียดของบริการอย่างเป็นระบบ
5.12 ใช้อุปกรณ์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติในลักษณะใด ๆ ในการเก็บข้อมูลหรือเนื้อหาของบริการ หรือผลิตซ้ำ หรือหลบเลี่ยงระบบนำทางในเวบไซต์ หรือการเสนอบริการโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าโดยชัดแจ้งจาก  vshow อย่างไรก็ดี  vshow ได้อนุญาตให้ผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาข้อมูลออนไลน์สาธารณะใช้แอปพลิเคชันเรียกค้นข้อมูลเพื่อผลิตซ้ำสื่อจากบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นสำหรับการสร้างดัชนีของสื่อดังกล่าวที่สามารถค้นหาได้แบบสาธารณะ ผ่านบริการค้นหาข้อมูลออนไลน์ของผู้ให้บริการแต่ละราย
เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อยกเว้นเหล่านี้ทั้งในกรณีทั่วไปหรือเฉพาะกรณี


6. เว็บไซต์บุคคลที่สาม
6.1 บริการของ  vshow อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่น อย่างไรก็ตาม  vshow ไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยง ในการใช้เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามด้วยตนเอง
6.2 คุณสามารถสร้างลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังบริการของ  vshow โดยมีเงื่อนไขว่า
ลิงก์นั้นเหมาะสมและถูกกฎหมาย และมิได้นำเสนอในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือแสดงว่า  vshow มีความเกี่ยวข้อง การอนุมัติ หรือการรับรองประเภท ใด ๆ ที่ไม่มีอยู่จริง หรือเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของ  vshow  หรือบริษัทในเครือ คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถลบลิงก์ตามคำขอของ  vshow ได้โดยทันที
6.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการของ  vshow โดยทันที และคุณจะต้องปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว

7. ทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการ และบรรดาข้อความ รูปภาพ วิดีโอ กราฟิก ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ส่วนต่อประสานภาพ (Visual Interface) เครื่องหมายการค้า โลโก้ แอปพลิเคชัน โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และเนื้อหาอื่น ๆ เป็นของ  vshow และผู้อนุญาตของ  vshow ห้ามมิให้คุณพิมพ์หรือทำสำเนาเนื้อหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจาก  vshow 

8. การจำกัดความรับผิด
8.1 vshow ให้บริการ “ตามสภาพปัจจุบัน” และไม่รับรองคุณภาพ ความสมบูรณ์ หรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการของเรา ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของเราไม่รวมถึง
8.2 บรรดาเงื่อนไข การรับประกัน และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่กฎหมายอาจระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ และบรรดาความรับผิดใด ๆ ของคุณ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ
8.3 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อจำกัดความรับผิดที่ครอบคลุมที่มีผลบังคับใช้กับความเสียหายทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง ค่าเสียหายอันเป็นการชดเชยความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายสืบเนื่อง การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้หรือกำไร การสูญหายหรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินและการเรียกร้องของบุคคลที่สาม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวถึงก่อนหน้า ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดโดยกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีข้อยกเว้นและข้อจำกัดใดในข้อนี้ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดสิทธิใด ๆ ที่คุณอาจมีในฐานะเป็นผู้บริโภค ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยหรือสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งอาจไม่ได้รับการยกเว้น หรือจะยกเว้นหรือจำกัด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งความรับผิดที่  vshow มีต่อคุณ สำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคล อันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของ  vshow  หรือของพนักงานหรือตัวแทนของ  vshow 

9. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 vshow อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณตามนโยบายส่วนบุคคลของ  vshow โดยคุณสามารถดูสำเนาของนโยบายนี้ได้ที่เว็บไซต์ https://vshow.site/privacy-policy/


10. ระยะเวลาของข้อกำหนด
ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิก โดย  vshow สามารถบอกเลิกการเข้าถึงหรือ การใช้บริการของคุณได้ตลอดเวลา และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หาก  vshow บอกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ คุณจะไม่มีสิทธิโต้แย้งต่อ  vshow หรือบริษัทในเครือ ในส่วนที่เกี่ยวกับการบอกเลิกการเข้าถึงบริการดังกล่าว และ  vshow และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการบอกเลิกการเข้าถึงบริการของคุณ


11. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และ ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลในประเทศไทยที่มีเขตอำนาจในการตัดสินคดีทั่วไป